முதன்மைச் செய்திகள் »

சிறிலங்காவின் பொய்ப்பிரச்சாரங்களுக்கு பதில்கூறிக் கொண்டிருக்க முடியாது !

December 17, 2014, No Comments

சிறிலங்காவின் பொய்ப்பிரச்சாரங்களுக்கு பதில்கூறிக் கொண்டிருக்க முடியாது !

அனைத்துலக விசாரணையின் முடிவுகள், பொதுசன வாக்கெடுப்புக்கான...

Scroll to top